Komisijos ir darbo grupės

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Mokyklos vaiko gerovės komisija mokykloje suformuota 2011 metais.

2023 m. sausio 2 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-3 patvirtinta tokia atnaujinta komisijos sudėtis:

Asta Tautkienė – pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Steponas Nacius – psichologo asistentas, komisijos pirmininkės pavaduotojas;

Daiva Taučienė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, komisijos sekretorė;

Nariai:

Rūta Izokaitienė – spec. pedagogė ir logopedė;

Reda Kardokienė - pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui;

Audronė Klimaitienė – pradnių klasių vyresnioji mokytoja;

Gedutė Pocienė – vokiečių kalbos ir istorijos vyresnioji mokytoja;

Loreta Stasiūnaitė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;

Lina Švilpienė - soc. ir spec. pedagogė.

Vaiko gerovės komisija vertina mokyklos aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, numato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, krypties, teikimo ir kt. formą.

Detalesnė informacija apie šią komisiją čia...

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

2021 m. spalio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.O1-1320 patvirtinta tokia komisijos sudėtis:

Laima Bosienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė.

Nariai:

Jūratė Bladaitienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

Renata Girdzijauuskienė - pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

Dalia Jaramavičienė – Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Ingrida Parnarauskienė – pradinių klasių vyresnioji auklėtoja;

Loreta Stasiūnaitė – matematikos vyresnioji mokytoja;

Asta Tautkienė – fizikos vyresnioji mokytoja.

Atestacijos komisija teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą, komisijos posėdžių datas, nutarimus, rengia mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programą, svarsto klausimus dėl mokytojų atestacijos ir priima sprendimus.

Mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos darbo reglamentas čia...

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Iki šiol veikianti komisija sudaryta mažos vertės pirkimams organizuoti 2012 m. balandžio 2 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-53, nario pakeitimas 2013 m. vasario 25 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-13):

Juozapas Jocius – pavaduotojas ūkio reikalams, komisijos pirmininkas;

Gita Butkienė – buhalterė, raštinės vedėja, komisijos narė;

Reda Kardokienė – pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, komisijos narė.

Tokiu atveju, kai pirkimams atlikti komisija nesudaroma, pirkimų organizatorius – Juozapas Jocius.

Detalesnė informacija apie šią komisiją čia...

 UTA KOMANDA

Mokyklos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komanda suformuota 2022 metais.

2022 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-29 patvirtinta tokia komandos sudėtis:

Loreta Stasiūnaitė – matematikos vyresnioji mokytoja, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, komandos vadovė;

Asta Tautkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komandos koordinatorė; 

Nariai:  

Renata Girdzijauskienė – muzikos mokytoja metodininkė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja; 

Audronė Klimaitienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

Gedutė Pocienė – istorijos mokytoja metodininkė, dalykininkų metodinės grupės pirmininkė; 

Lina Švilpienė – socialinė ir specialioji pedagogė; 

Daiva Taučienė – lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja.

UTA planas 2022–2024 metams čia...

NEMATERIALIOJO BEI  TRUMPALAIKIO TURTO NURAŠYMO IR INVENTORIZACIJOS NUOLAT VEIKIANTI KOMISIJA

2014 m. sausio 8 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-3 (pakeitimas 2020 m. spalio 6 d. įsakymas Nr.V-57) sudaryta tokia nuolat veikianti komisijos sudėtis:

Reda Kardokienė  pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, komisijos pirmininkė;

Nariai:

Asta Bakutienė – auklėtojos padėjėja;

Gita Butkienė – buhalterė ir raštinės vedėja;

Romutė Tvarijonienė – auklėtojos padėjėja, valytoja;

Antanas Tutoraitis – pastatų priežiūros darbininkas.

Nurašyto turto likvidatorius, atsakingas už nurašyto turto išardymą (jeigu ekonomiškai naudinga) ir likvidavimą - pavaduotojas ūkio reikalams Juozapas Jocius.

Komisija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr.1250 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1228 redakcija) patvirtintos valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos nuostatomis (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-01 čia...) teikia pasiūlymus dėl nurodyto turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudotis ir tolesnio jo panaudojimo būdų.

INVENTORIZACIJOS KOMISIJA

2021 m. spalio 29 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-79 sudaryta tokia komisijos sudėtis ilgalaikio, trumpalaikio ir įsipareigojimų metinei inventorizacijai už 2021 metus atlikti:

Reda Kardokienė – pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, komisijos pirmininkė;

Nariai:

Asta Bakutienė – auklėtojos padėjėja;

Gita Butkienė – raštinės vedėja;

Edita Stankienė –  valytoja;

Antanas Tutoraitis – pastatų priežiūros darbininkas.

LABDAROS IR PARAMOS KOMISIJA

2015 m. lapkričio 2 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-81 (pakeitimas 2020 m. spalio 6 d. įsakymas Nr.58) sudaryta tokia atnaujinta komisijos sudėtis:

Laima Bosienė – pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Nariai:

Gita Butkienė – buhalterė, raštinės vedėja;

Juozapas Jocius – pavaduotojas ūkio reikalams;

Reda Kardokienė – pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui;

Gedutė Pocienė – mokytoja.

Komisija sudaryta gaunamai labdarai priimti ir įvertinti Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinėje mokykloje ir Šimkaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje grupėse, vesti paramos apskaitą, prižiūrėti kaip ji yra naudojama.

Labdaros ir paramos priėmimo, paskirstymo iš Jurbarko lietuvių - švedų draugijos koordinacinės grupės vadove, atsakinga už bendradarbiavimą su šia draugija paskirta pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui Reda Kardokienė.

Už gautą paramą komisija vieną kartą metuose atsiskaito Mokyklos taryboje.

MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Atnaujinta 2016-2017 mokslo metais 2016 m. spalio 12 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-66 (pakeitimas 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr.V-61, (pakeitimas 2020 m. spalio 6 d. įsakymas Nr.59) tokia darbo grupės sudėtis:

Loreta Stasiūnaitė – matematikos mokytoja, darbo grupės vadovė;

Jūratė Bladaitienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;

Dovilė Dambrauskaitė – soc. pedagogė;

Audronė Klimaitienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;

Ingrida Parnarauskienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;

Asta Tautkienė – fizikos, gamtos ir žmogaus mokytoja.

Darbo grupės veiklos koordinatorė – pavaduotoja ugdymui Laima Bosienė.

Detalesnė informacija apie šią darbo grupę čia...

UGDYMO KARJERAI, PROFESINIO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO KOMANDA (DARBO GRUPĖ)

2018 m. lapkričio 12 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-58 (pakeitimas 2020 m. spalio 6 d. įsakymas Nr.60) sudaryta tokia komandos (darbo grupės) sudėtis:

Dovilė Dambrauskaitė, soc. pedagogė – karjeros koordinatorė, darbo grupės vadovė;

Laima Bosienė, pavaduotoja ugdymui;

Irena Mockevičienė, bibliotekininkė. 

Detalesnė informacija apie šią darbo grupę čia...

MOKYKLOS INTERNETO SVETAINĖS KŪRIMO IR ATNAUJINIMO DARBO GRUPĖ

2020 m. lapkričio 3 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-67 sudaryta tokia atnaujinta darbo grupės sudėtis mokyklos interneto svetainės kūrimui ir atnaujinimui:

Vaidas Lazdauskas – raštinės vedėjas ir inžinierius kompiuterininkas, darbo grupės vadovas;

Nariai:

Laima Bosienė – pavaduotoja ugdymui;

Dovilė Dambrauskaitė – soc. pedagogė;

Reda Kardokienė – pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui;

Ingrida Parnarauskienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;

Loreta Stasiūnaitė – klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė.

Darbo grupė organizuoja mokyklos svetainės kūrimą, medžiagos atnaujinimą joje ir savalaikį pateikimą visuomenei.

RENGINIŲ KOORDINAVIMO GRUPĖ

2020 m. spalio 6 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-62 sudaryta tokia darbo grupės sudėtis renginių koordinavimui mokykloje ir ikimokyklinėje bei priešmokyklinėje grupėse:

Reda Kardokienė – pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, grupės vadovė, atsakinga už meninę veiklą;

Dovilė Dambrauskaitė – soc. pedagogė;

Renata Girdzijauskienė – pradinių klasių ir muzikos vyr. mokytoja;

Gedutė Pocienė – istorijos ir vokiečių kalbos vyr. mokytoja.

UGDYMO PLANŲ RENGIMO DARBO GRUPĖS

2021 m. gegužės 10 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-43 sudarytos tokios darbo grupių sudėtys 20212022 ir 20222023 m.m. ugdymo planų projektams parengti:

1) Pradinio ugdymo programos plano projektui parengti:

Laima Bosienė - pavaduotoja ugdymui, darbo grupės vadovė;

Jūratė Bladaitienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;

Renata Girdzijauskienė - pradinių klasių vyr. mokytoja;

Audronė Klimaitienė – pradinių klasių vyr. mokytoja;

Ingrida Parnarauskienė – pradinių klasių vyr. mokytoja.

2) Pagrindinio ugdymo programos plano projektui parengti:

Laima Bosienė - pavaduotoja ugdymui, darbo grupės vadovė;

Steponas Nacius - psichologo asistentas;

Gedutė Pocienė - dalykininkų metodinės grupės pirmininkė;

Loreta Stasiūnaitė – klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė;

Asta Tautkienė – vyresnioji mokytoja, metodinės tarybos sekretorė.

Patvirtinti 20212022 ir 20222023 m.m. ugdymo planai čia...

STRATEGINIO PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ

2020 m. gruodžio 18 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr.V-81 sudaryta tokia darbo grupė 20212023 metų strateginio plano projektui parengti:

Laima Bosienė – pavaduotoja ugdymui, darbo grupės vadovė;

Juozapas Jocius  pavaduotojas ūkio reikalams;

Reda Kardokienė – pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui;

Birutė Kazlauskienė – vyriausioji buhalterė;

Steponas Nacius – psichologo asistentas;

Ingrida Parnarauskienė – mokyklos tarybos pirmininkė, tėvų atstovė;

Loreta Stasiūnaitė – klasės auklėtojų metodinės grupės vadovė;

Asta Tautkienė – mokytoja, metodinės tarybos sekretorė.

Patvirtintas 2021–2023 m. mokyklos strateginis planas čia...


Statistika

Straipsnių peržiūrėjimai
974970

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 26 svečiai (-ių) ir narių nėra

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Struktūra ir kontaktai Sveiki atvykę į naują svetainę Komisijos ir darbo grupės