Teisės aktai

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą

Mokyklos parengti svarbiausi veiklos dokumentai

Mokyklos nuostatai čia...

Mokyklos strateginis planas čia...

Metinė veiklos programa (veiklos planas) čia...

Ugdymo planai čia...

Kiti mokykloje parengti dokumentai

Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės

Mokinių elgesio taisyklės

Priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas

Pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Tėvų informavimo apie jų vaikų ugdymo pasiekimus, lankomumą ir elgesį tvarkos aprašas

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Pagalbos specialiųjų poreikių mokiniams teikimo tvarkos aprašas

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 

Psichologinės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Svečių ir pašalinių asmenų lankymosi mokykloje registravimo tvarka

Ugdymo karjerai vykdymo tvarkos aprašas

Mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos darbo reglamentas

Darbuotojų skatinimo tvarka

Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas

Mokyklos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 

Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės čia...

Mokyklos asmens duomenų tvarkymo anketos čia...

Mokyklos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės čia...

Mokyklos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių 15 ir 16 priedai (sutikimai) čia...

Mokyklos ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupių ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės čia...

Mokyklos privatumo politika čia...

Darbuotojų pareigybių aprašymai

Įsakymas

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui Nr.1

Direktoriaus pavaduotojo ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui Nr.2

Mokytojo (pagrindinio ugdymo) Nr.3

Pradinio ugdymo mokytojo Nr.4

Klasės vadovo (auklėtojo) Nr.5

Neformaliojo švietimo mokytojo Nr.6

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo Nr.7

Ikimokyklinės grupės auklėtojo Nr.8

Meninio ugdymo pedagogo Nr.9

Socialinio pedagogo Nr.10

Specialiojo pedagogo Nr.11

Logopedo Nr.12

Psichologo Nr.13

Direktoriaus pavaduotojo ūkiui Nr.14

Vyriausiojo buhalterio Nr.15

Buhalterio Nr.16

Raštinės vedėjo Nr.17

Inžinieriaus - kompiuterininko Nr.18

Bibliotekininko Nr.19

Mokytojo padėjėjo Nr.20

Auklėtojo padėjėjo Nr.21

Rūbininko – budėtojo Nr.22

Valytojo Nr.23

Pastatų ir statinių priežiūros darbininko Nr.24

Elektriko Nr.25

Kiemsargio Nr.26

Naktinio sargo Nr.27

Virėjo Nr.28

Skalbėjo Nr.29

Slaugytojo -  dietisto Nr.30

Sandėlininko Nr.31

Vaiko gerovės komisijos dokumentai čia...

Viešųjų pirkimų dokumentai čia...

Darbo užmokestį reglamentuojantys dokumentai

LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas (galioja nuo 2017-02-01, suvestinė redakcija nuo 2022-01-01 iki 2022-08-31)

Darbo kodeksas (suvestinė redakcija nuo 2022-01-01)


Administracijos ir ūkio personalo darbuotojų pavyzdinių darbo užmokesčio pastoviosios algos dalies koeficientų sąrašas (negalioja)

Jurbarko rajono avivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvai 

 

Atmintinė:

Pareiginės algos bazinis dydis - 186 euras (galioja nuo 2023-01-01)

Minimali mėnesinė alga (MMA) - 840 eurų (galioja nuo 2023-01-01)

Minimalus valandinis atlygis - 5,14 eurai (galioja nuo 2023-01-01) 

Bazinė socialinė išmoka (anksčiau MGL) - 49 eurai (galioja nuo 2023-01-01)

 

Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojantys dokumentai

Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas (galioja nuo 2020-09-01) čia... 

Ikimokyklinio ugdymo programa čia..

Jurbarko rajono priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas čia...

Ugdytinių lankomumo apskaitos ir nelankymo dėl ligos pateisinimo tvarkos aprašas čia...

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir ugdymo įstaigos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas čia...

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai 2019-2020 m.m. čia...

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas čia...

 Aktualūs Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimai

 Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų, mokyklos nelankančių mokinių apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Sprendimas dėl draudimo rūkyti nepilnamečiams ir mokiniams viešosiose vietose

 Dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą reglamentuojantys dokumentai

Dokumentų rengimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-01-01)

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-01-01)

Popierinių dokumentų išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašas (galioja nuo 2020-01-01)

Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė (galiojanti redakcija nuo 2018-06-15)

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė (galioja nuo 2020-01-01)

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31)

Dokumentų saugojimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2020-01-01)

Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų taikymo (galioja nuo 2020-01-01)

Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-11)


Dokumentacijos planas 2017 m. (parengtas mokykloje)

Mokyklos dokumentacijos registrų sąrašas 2017 m. (parengtas mokykloje)

Parengtos įvairių dokumentų (prašymų, sutikimų, sutarčių kt.) formos

 

Statistika

Straipsnių peržiūrėjimai
974958

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 16 svečiai (-ių) ir narių nėra

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Teisinė informacija