Vaiko gerovės komisija

Mokyklos vaiko gerovės komisija mokykloje suformuota 2011 metais.

2023 m. sausio 2 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-3 patvirtinta tokia atnaujinta komisijos sudėtis:

Asta Tautkienė – pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;

Steponas Nacius – psichologo asistentas, komisijos pirmininkės pavaduotojas;

Daiva Taučienė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, komisijos sekretorė;

Nariai:

Rūta Izokaitienė – spec. pedagogė ir logopedė;

Reda Kardokienė - pavaduotoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui;

Audronė Klimaitienė - pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

Gedutė Pocienė – vokiečių kalbos ir istorijos vyresnioji mokytoja;

Loreta Stasiūnaitė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė;

Lina Švilpienė - soc. ir spec. pedagogė.

 Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 * kiekvienais metais tvirtina mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos planą, nustatydama prioritetus, tikslus ir jų įgyvendinimo priemones, ir už jo įgyvendinimą atsiskaito mokyklos direktoriui;

* vykdo mokyklos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse;

* organizuoja švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą;

* pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina sklandų vaiko įsitraukimą į ugdymo procesą ir teikia reikalingą švietimo ar kitą pagalbą;

* teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl saugios ir ugdymuisi palankios aplinkos užtikrinimo, socialinio ugdymo, prevencijos ir kitų programų įgyvendinimo mokykloje;

* teikia siūlymus savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo;

* teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo;

* bendradarbiauja su savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugos, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis;

* atlieka kitas švietimo ir mokslo ministro nustatytas funkcijas.

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS čia...

PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS čia...

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS SĄLYGOS IR TVARKA čia... 

Statistika

Straipsnių peržiūrėjimai
974750

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 13 svečiai (-ių) ir narių nėra

Jūs esate čia: Pradžia Sveiki atvykę į naują svetainę Paslaugos Sveiki atvykę į naują svetainę Specialistų teikiamos paslaugos Sveiki atvykę į naują svetainę Vaiko gerovės komisija